Jouw persoonsgegevens beschermen en jouw privacy respecteren: daar hechten we veel belang aan. We passen dan ook strikt de toepasselijke wet- en regelgeving toe, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat we:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken volgens het doel waarvoor je ze opgaf. Deze doelen en type persoonsgegevens beschrijven we verder in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uitdrukkelijk jouw toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat wij een goede beveiliging van jouw persoonsgegevens kunnen garanderen;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

 • Voor het bezorgen van ons tijdschrift Seizoenen;
 • Voor het bezorgen van briefcorrespondentie, nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Voor het bezorgen van fiscale attesten;
 • Voor het bezorgen van downloads via www.velt.nu of www.doehetzonder.nu;
 • Voor het bezorgen van bestellingen via de webwinkel;
 • Voor het bezorgen van persberichten;
 • Voor het heractiveren van lidmaatschappen;
 • Voor het plaatsen van zoekertjes op www.velt.nu of in ons tijdschrift Seizoenen;
 • Om te kunnen deelnemen aan activiteiten van Velt vzw en lokale Velt-groepen, waaronder ook de Velt-ecotuindagen en de campagne Doe het zonder.

Voor deze doelstellingen kunnen we volgende persoonsgegevens van je vragen, opslagen, verzamelen en verwerken:

 • Identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoon, e-mailadres en rekeningnummer
 • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen we aan derde partijen verstrekken mocht dit nodig zijn voor de uitvoering van de vermelde doeleinden. We maken gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting) en IT-infrastructuur;
 • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen, ook door lokale Velt-groepen;
 • Het verspreiden van ons tijdschrift Seizoenen;
 • Het verzorgen van de boekhouding;
 • Het toekennen van subsidies door gemeenten.

We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst afsloten. Verder geven we jouw gegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan vijf jaar.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • We informeren onze medewerkers en vrijwilligers over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je ontvingen. Je kunt ons bereiken via:

Velt vzw, Uitbreidingstraat 392c, 2600 Berchem, België
[email protected] of tel.: +32 3 281 74 75

Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Velt vzw, Uitbreidingstraat 392c, 2600 Berchem, België
[email protected] of tel.: +32 3 281 74 75

Wijziging privacyverklaring

We kunnen onze privacyverklaring wijzigen. Deze wijziging kondigen we aan op onze website.

Laatste update: 6 april 2022

Sponsors

Abonneer je op onze nieuwsbrief